Historia

Historia


 

Dränggråten har en brokig och nog så fascinerande historia.

År 1980 iordningställde kommunen dvs Uppsala kommun som området då tillhörde, en tidigare åker som tillhört gården Tarv. Enligt uppgift gjordes en täckdikning av området och dräneringsrör lades ned. Eftersom samtliga kartor över systemet har förkommit är det oklart hur systemet ser ut. Det enda synliga spåret är det dräneringsrör som mynnar i ett dike i södra delen av området. Totalt markerades 103 odlingslotter à 60 kvadratmeter  och med en system av gångar mellan lottraderna. Intresset från i huvudsak nyinflyttade Västra Ängbybor var mycket stort varför alla intresserade inte kunde få arrendera en lott.  Området hette då Västra Ängbys odlingslottsområde.

I området fanns endast en vattenpost vilket var uppenbart otillräckligt för så många odlare. Möjligheterna att använda vattenspridare var naturligtvis helt omöjligt. En av de första gemensamma åtgärderna var därför att bygga ut ett lokalt vattenledningssystem med vattenposter fördelade över området. Detta arbete kombinerades med att ta bort jorden dvs leran i gångarna och ersätta med bärlagermaterial. Ett gemensamt material införskaffades men det var varje odlares uppgift att genomföra detta arbete. Jobbet utfördes i stor utsträckning under dagar i juni när försommartorkan redan gjorde sig påmind. För åtskilliga blev detta ett styvt arbete. Materialbytet blev därför av i mycket skiftande omfattning. På vissa ställen ligger decimetertjocka bärlager, på andra områden är det nästa svårt att förstå vart detta finns.