Dokument

 Odlarföreningen Dränggråten 


 

Verksamhetsberättelse för 2014


Styrelsens sammansättning

Vid sammanträde den 6 februari 2014 konstituerade sig styrelsen enligt följande:

Ordförande: (vald av årsmötet) Torolf Lönnerholm

Vice ordförande och ansvarig för hemsidan: Harriet Swanberg

Sekreterare och ansvarig för studieverksamhet: Gerd Persson

Kassör och ansvarig för dels uthyrning av lotter dels medlemsregister: Lave Persson

Styrelsesuppleant: Birger Eriksson

Till firmatecknare utsågs kassören och ordföranden


Övriga funktionärer

Valberedning: Britt-Marie Öhrström

Revisorer: Torbjörn Thelander och Erik Ågren

Revisorssuppleant: Karin Ek


Styrelsens arbete

Föreningens årsmöte hölls den 6 februari. Styrelsen har under året haft 8 protokollförda sammanträden. Styrelsens engagemang i styrelser för regionen och förbundet har ökat betydligt under året. Föreningen är representerad i Nordöstra regionen av Koloniträdgårdsförbundet genom dels Gerd Persson som suppleant i styrelsen dels Torolf Lönnerholm som studieansvarig och adjungerad i styrelsen samt som sammankallande i valberedningen. Gerd Person har dessutom varit ledamot i förbundsrådet för Koloniträdgårdsförbundet och representerat Dränggråten i föreningen Leader Upplandsbygd. Harriet Swanberg har varit revisorssuppleant i Nordöstra regionen av Koloniträdgårdsförbundet.


Skötsel av området

Föreningens medlemmar har svarat för gräsklippning av gångar och områden närmast brukade lotter. För den större obrukade delen av området har kommunen ansvarat för klippning vid ett tillfälle även detta år. Den rensning av dikena som överenskommits med kommunen har dock ännu inte utförts.

I den östra delen av området har avrinningen inte varit tillfredsställande med stående ytvatten på vissa lotter. Åtgärder har därför påbörjats för att avleda vattnet på ett effektivt sätt.


Ett antal lotter som fungerat som lottpool för uthyrning har kontinuerligt ogräsrensats. Lotten med kulturogräsen gav blandat resultat. Klätt och vallmo kom igång tidigt men blommade snart över. Senare på säsongen kom färgkulla – som inte är en utrotningshotad art - att dominera en del av lotten. Under hösten gjordes därför en mycket kraftig gallring av den fleråriga färgkullan. 


Redskapsbod

Styrelsen fick i uppdrag av årsmötet att utreda frågan om redskapsbod. Efter närmare övervägande befanns den bod som föreningen erbjudits inte uppfylla föreningens behov och önskemål. Frågan om redskapsbod behöver därför utredas vidare.


Studiecirkel

Med start under våren och slutförande under hösten genomfördes en studiecirkel med temat ”Ta vara på skörden”. Gerd Persson fungerade som ledare. Cirkeln hade 6 deltagare och genomförde 6 möten, oftast i Thunmanskolans undervisningskök. Cirkeldeltagarna fick demonstrerat eller själva pröva på bl.a. juicetillverkning, syltning, syrning och torkning samt hade en skördefest till vilken även familjemedlemmar var bjuda.  Föreningen fick bidrag av Koloniträdgårdsförbundet för att genomföra cirkeln. En närmare beskrivning av innehållet i cirkeln finns på föreningens hemsida.


Dränggråtens dag

Dränggråtens dag arrangerades den 31 augusti. Öppet husarrangemanget var det 23:e i rad. Föreningen hade som vanligt beviljats ett bidrag från Koloniträdgårdsförbundet, dock väsentligt lägre än närmast föregående år.  Dränggråtens dag kunde genomföras i härligt soligt sommarväder. Temat för året var ärtor och bönor. Under dagen bjöds på anrättningar av nog så häpnadsväckande slag. Föreningen hade för ovanlighets skull inte lyckats bjuda in någon gästföreläsare. Glädjande var dock att antalet besökare var ca 40- 50 personer. Det fanns tipspromenader för både vuxna och barn. Ett drygt trettiotal gick de vuxnas tipsrunda och ett knappt tiotal barnrundan. Årets konstruktörer var Birger Eriksson för de stora och Torolf Lönnerholm för de små. Flera besökare uttryckte i vanlig ordning sin uppskattning av den goda stämningen och av de delikata bjudrätterna.


Pressbesök

Under sommaren gjorde en journalist från tidningen Upplands Nyheter ett besök på odlingsområdet och intervjuade odlare i föreningen.  På tidningens mittuppslag den 29 augusti fanns en artikel om ”Skördeglädje i miljövänlig odlarförening. Dränggråten bjuder in till öppet hus”. Artikeln är inplastad och ska sättas upp på anslagstavlan till våren.


Odlingsåret

Ånyo en vinter med nästan obefintlig tjäle gav en odramatisk snösmältning. Våren började tidigt och förhoppningsfullt. Några odlare satte potatis redan i mitten av april.  I slutet av april kom dock ett kraftigt bakslag med kraftigt snöfall som bl.a ödelade blomningen av vissa fruktträd och frostnöp potatisblasten. I maj återkom värmen men i juni blev vädret återigen svalt. Flera odlare rapporterade dålig groning av dill, morötter och senare även bönor. Värme var annars det som karakteriserade årets sommar. Vattning behövde ske vid ett flertal tillfällen för att det skulle växa bra. Den kraftiga värmen under juli månad medförde en mycket snabb mognad av vissa grönsaker. Även växtsjukdomar utvecklades fort bl.a. mögel på ärtväxter och potatis. Problem med sniglar och övriga ovälkomna gäster upplevdes olika men de mängder som verkade drabba de södra delarna av Sverige hade vi inte. Stammade gurkor gav riklig skörd  och potatis skördad i rätt tid blev av ypperlig kvalitet! Även hösten bjöd på en sällan skådad värme. Fram till nyår hade det endast förekommit enstaka dygn med flera minusgrader. Höstgrävning kunde därigenom göras ovanligt sent vilket var tacknämligt eftersom gödselleveransen kom en dryg månad senare än normalt. Sällan har odlingsbetingelserna känts så annorlunda som detta år.


Medlemstal

Föreningen har under året haft 24 betalande medlemmar. 5 nya medlemmar har tillkommit. Inga odlare har slutat under året men några odlare har minskat på antalet extralotter. Totalt brukades 43 lotter.


Medlemsavgifter

Medlemsavgiften höjdes under året till 350 kronor för ordinarie lott men bibehölls oförändrad på 150 kronor för extralott. Den under 2011 införda depositionen om 100 kronor per medlem med koppling till klippning av gräset tillämpades även detta år. Medlem som utfört klippning, eller annat arbete av gemensamt värde, återfår depositionen.


Knivsta den 15 januari 2015

StyrelsenVerksamhetsberättelse för 2017


Styrelsens sammansättning

Vid sammanträde den 27 februari 2017 konstituerade sig styrelsen enligt följande:

Ordförande (vald av årsmötet) Torolf Lönnerholm

Sekreterare och ansvarig för studieverksamheten: Gerd Persson

Kassör: Birger Eriksson

Ansvarig för uthyrning av odlingslotter och skötselfrågor: Carola Storm-Bäckstrand

Ansvarig för hemsidan: Linn Söderström

Till firma tecknare utsågs kassören och ordföranden

Övriga funktionärer

Revisorer: Torbjörn Thelander och Erik Ågren

Revisorssuppleant: Karin Ek


Styrelsens arbete

Föreningens årsmöte hölls den 9 februari. Styrelsen har under året hållit 8 protokollförda sammanträden. Styrelsens engagemang i styrelser för regionen, förbundet m.m. har fortsatt varit hög. Föreningen är representerad i Nordöstra regionen av Koloniträdgårdsförbundet genom dels Gerd Persson som ledamot i styrelsen dels Torolf Lönnerholm som studieansvarig och sammankallande i valberedningen. Gerd Persson har dessutom varit ledamot av förbundsrådet för Koloniträdgårdsförbundet och ingått i valberedningen. Gerd Persson har vidare representerat Dränggråten i föreningen Upplandsbygd Lokalt Ledd Utveckling.


Förrådsbyggnaden

Vid årsmötet beslutades att föreningen skulle uppföra en förrådsbyggnad på odlingsområdet.  Föreningen förnyade sin tidigare ansökan om lån från förbundets lånefond. Ett 5-årigt lån om 10.000 kronor beviljades ur fonden. Föreningen ansökte hos Knivsta kommun om bygglov för en byggnad om knappt 10 m2. Vid närmare kontakt med husleverantören visade det sig att en något större bod var ekonomiskt likvärdig att uppföra. Bygglovsansökan justerades i enlighet med detta. Bygglov för den ändrade ansökan beviljades av kommunen. Kommunen var dessutom generös nog att bekosta bygglovet.

Den 18 juni organiserades en gemensam arbetsdag då förrådsbyggnaden restes. Dessförinnan hade  en entreprenör utfört markarbeten i form av utgrävning, dränering och grusning av grunden för byggnaden.  Arbeten med målning, golvläggning, inredning m.m. har utförts vid ett flertal tillfällen  efter arbetsdagen. Förrådsbyggnaden har dessutom försetts med en utvändig anslagstavla.

Förrådsbyggnaden invigdes av Ann-Catrin Thor på Dränggråtens dag den 20 augusti.


Motion

Vid årsmötet beslutades att föreningen skulle lämna en motion till förbundet kongress- vilken förövrigt skulle bli förbundets sista. Motionen stöddes av regionstyrelsen och antogs till vissa delar av kongressen i augusti. Genom stöd från bl.a. föreningen Snösätra Norra togs beslut om uppdrag till förbundsstyrelsen  att utreda frågan om stöd till föreningsmedlemmarna i arbetet med att översätta dokument till andra språk. Styrelsen har därefter gjort upprop till föreningarna om sådant material. Dränggråten bör känna stolthet för ett bra initiativ i  arbetet att integrera nya medlemmar som inte har svenska som modersmål.


Föreningsrådets föreningspris

Dränggråten tilldelades Knivsta föreningsråds föreningspris för år 2016. Priset utgjordes av 5 000 kronor och ett diplom. Diplomet och prismotiveringen finns anslaget i den nya förrådsbyggnaden.


Övrig skötsel av odlingsområdet

Föreningens medlemmar har i vanlig ordning svarat för gräsklippning av gångar och området närmast brukade lotter. För den större, obrukade delen av området har kommunen ansvarat för klippning.

Under våren lejde föreningen hjälp med bearbetning av ett tiotal lotter - som vuxit igen - för att kunna ge nya medlemmar lotter i brukbart skick. 

Vid  den gemensamma arbetsdagen slutfördes - i det närmaste - den städning som behövdes efter dikesrensningen året innan. Dessutom försågs alla brukade lotter med numrerade skyltar av trä. 

Kommunen bekostade en grusning av tillfartsvägen från Plommonvägen fram till platsen för förrådsbyggnaden. Kommunen lät även avverka de träd i kringliggande marker som ringbarkats några år tidigare.


Studiecirkel

Även under året hölls en studiecirkel med Gerd Persson som cirkelledare. Cirkeln hade det dubbla temat om pallkrageodling respektive kompostering. Cirkeln har haft 7 deltagare. Vid studiebesök på Näsets Gröna gavs möjlighet för alla i föreningen att delta. En fortsättning av cirkeln med inriktning på kompostering planeras för kommande år.


Dränggråtens dag

Dränggråtens dag arrangerades den 20 augusti. Öppethusarrangemanget var det 25:e i rad. Ett visst bidrag hade beviljats från Koloniträdgårdsförbundet. En artikel om arrangemanget var infört i förbundets tidskrift Koloniträdgården. Egentligen var det menat att artikeln skulle publicerats ett år tidigare.

Årets tema var ”Gröna grönsaker”. Bjudrätter var spenat/purjolökspaj, grönkålschips och kryddad zucchini. Föreläsare för året var Knivsta kommuns trädgårdsinformatör Ann-Catrin Thor som pratade mycket engagerat om nygamla grönsakssorter för odling på lerjord. Antalet besökare var fler än under tidigare år och uppgick till ett drygt 60-tal. Konstruktörer av årets tipsrundor var Carola Storm-Bäckstrand för de små och Linn Söderström för de vuxna.


Odlingsåret.

En kall och torr vår övergick till en sval och torr försommar med en sen nattfrost i maj som en extra prövning. Odlingsbetingelserna var därmed kärva och flera grödor frös bort eller kom sent igång. Under sommaren utvecklades vädret i mer gynnsam riktning och grönsaker av  osedvanligt hög kvalitet kunde skördas av potatis, ärter och bönor. I stora delar av landet fanns problem med låga grundvattennivåer med restriktioner för bevattning. För vårt område fanns dock inga sådana problem och restriktioner.

En tidig nattfrost de sista dagarna i augusti  knäckte squash och gurkor men mer tåliga grödor gick att skörda långt in på senhösten. Angreppen av skadedjur var mestadels rätt obetydliga. Mördarsniglarna utvecklades rätt sent på säsongen och blev inte så många.


Medlemsantal

Föreningen har under året haft 34 betalande medlemmar. 3 nya medlemmar har tillkommit. 2 odlare har slutat.  Totalt brukades 49 lotter. Flertalet av de under våren nyupptagna lotterna blev uthyrda


Medlemsavgifter

Medlemsavgiften hölls oförändrad för såväl ordinarie lott(350 kr) som för extralott(150 kr). Depositionen om 100 kronor per medlem med koppling till uppgifter utförda för föreningen tillämpades även detta år.  Intresse för att kunna hyra en halv lott har framförts till styrelsen. Styrelsen har beslutat att förelägga årsmötet ett förslag om sådan möjlighet.


Knivsta den 11 januari 2018

Styrelsen
Verksamhetsberättelse för 2016


Styrelsens sammansättning

Vid sammanträde den 4 februari 2016 konstituerade sig styrelsen enligt följande:

Ordförande: (vald av årsmötet) Torolf Lönnerholm

Vice ordförande: Sara Norén

Sekreterare och ansvarig för studieverksamhet: Gerd Persson

Kassör och ansvarig för dels uthyrning av lotter dels medlemsregister: Birger Eriksson

Styrelsesuppleant: Synnöve Nordnes

Till firmatecknare utsågs kassören och ordföranden

Under våren meddelade Sara Norén att hon av tidsskäl ansåg sig inte kunna kvarstå i styrelsen. Vid styrelsemötet den 11 maj beslutades att Synnöve Nordnes går in i styrelsen som ordinarie ledamot och tar hand om vissa skötselfrågor främst gräsklippningen.

Övriga funktionärer

Valberedning: Harriet Swanberg

Revisorer: Torbjörn Thelander och Erik Ågren

Revisorssuppleant: Karin Ek


Styrelsens arbete

Föreningens årsmöte hölls den 4 februari. Styrelsen har under året haft 6 protokollförda sammanträden. Styrelsens engagemang i styrelser för regionen och förbundet m.m. har fortsatt varit hög. Föreningen är representerad i Nordöstra regionen av Koloniträdgårdsförbundet genom dels Gerd Persson som ledamot i styrelsen dels Torolf Lönnerholm som studieansvarig och adjungerad i styrelsen samt som sammankallande i valberedningen. Gerd Person har dessutom varit ledamot i förbundsrådet för Koloniträdgårdsförbundet och representerat Dränggråten i föreningen Leader Upplandsbygd  Lokalt ledd utveckling. Harriet Swanberg har varit revisorssuppleant i Nordöstra regionen av Koloniträdgårdsförbundet.


Skötsel av området

Föreningens medlemmar har i vanlig ordning svarat för gräsklippning av gångar och områden närmast brukade lotter. För den större, obrukade delen av området har kommunen ansvarat för klippning vid ett tillfälle. Kommunen utförde under våren den sedan flera år utlovade rensningen av diket i områdets södra kant. Jordmassor och uppdragen vegetation låg dock kvar varför en gemensam arbetsdag för uppstädning genomfördes den 12 juni . Ett femtontal medlemmar ställde upp. Nästan hela sträckan längs diket rensades. Under arbetet intogs fika och efter arbetet intogs en gemensam måltid med grillad fläskkarré. Hela arrangemanget var mycket uppskattat inte minst för att det gav medlemmarna möjlighet att lära känna varandra.

I den västra delen av området föll ett par murkna stammar av en sälg in över odlingsområdet. Turligt nog blev det ingen större påverkan på några odlingslotter. Kommunen tog dessutom snabbt reda på de fallna stammarna. Bedömningen gjordes då att även resterande delar av det flerstammiga trädet bör avverkas för att undvika fler spontana stamfall. Någon sådan åtgärd är ännu inte vidtagen.

Ett antal lotter som fungerat som lottpool för uthyrning har kontinuerligt ogräsrensats. Någon sådd på kulturogräslotten skedde inte under året, men klätt och vallmo blommade ändå i begränsad omfattning.

För att tillgodose den ökade efterfrågan på lotter behöver nu lotter som legat i träda några år börja brukas. Därför har föreningen på gynnsamma villkor förvärvat en kraftigare jordfräs av Ann-Marie Eriksson.


Förvaring av utrustning

Styrelsen fick i uppdrag av årsmötet att utreda frågan om en redskapsbod. Styrelsen påbörjade arbete med att söka medel från Upplandsbygd LLU. När det blev aktuellt att lämna in ansökan var emellertid projektmedlen redan fullt intecknade. Kontakter i övrigt har skett med kommunen för att klargöra villkoren för att få uppföra en redskapsbod på odlingsområdet. I avvaktan på en långsiktig lösning beträffande förvaring av föreningens materiel har föreningen fortsatt fått hjälp av Knivsta hembygdsgille med en tillfällig förvaringsplats vid Kvarngården.


Studiecirkel

Med start under våren och avslutad under hösten hölls en studiecirkel med temat ”Hur odlar vi miljöklokt?” med Gerd Persson som cirkelledare. Föreningen fick bidrag av Koloniträdgårdsförbundet för att genomföra cirkeln. Cirkeln har haft 101 deltagare varav några utanför föreningen Dränggåten.  5 möten genomfördes. Vid det sista mötet ordnades ett knytkalas vid vilket deltagarna bjöd på var sin rätt. En närmare beskrivning av innehållet i cirkeln finns på föreningens hemsida.


Dränggråtens dag

Dränggråtens dag arrangerades den 28 augusti. Öppet husarrangemanget var det 24:e i rad. Föreningen hade som vanligt beviljats ett bidrag från Koloniträdgårdsförbundet - vilket glädjande nog var något högre än närmast föregående år. Den artikel, om föreningen och vårt öppet-husarrangemang, som skickats till förbundstidningen Koloniträdgården blev av misstag tyvärr aldrig publicerad i tidningen. Dränggråtens dag kunde genomföras i tjänligt sommarväder. Årets tema var ”Pumpa, zucchini och gurkor”. Bjudrätter var pumpasoppa, grillad zucchini och bostonzucchini. Recept på anrättningarna fanns som vanligt tillgängliga. Föreningen hade som gästföreläsare bjudit in Niklas Vestin från Rölunda gård som pratade över temat ”Hur kan man förbättra odlingsjorden?” Föredragshållarens råd var att satsa på långsiktiga åtgärder såsom att tillföra grovt material -som grus-  och näringsförrådshållare som grillkol (men absolut inte kolbriketter )snarare än att köpa säckar med jordförbättrare. Antalet besökare var ungefär som tidigare år ca 40- 50 personer. Ett drygt trettiotal gick de vuxnas tipsrunda och ett knappt tiotal barnrundan. Årets konstruktörer var Birger Eriksson för de stora och Sara Norén för de små. Kommentaren från tidigare år tål att upprepas nämligen: Att besökare uttryckte sin uppskattning av den goda stämningen och av de delikata bjudrätterna.


Odlingsåret

Odlingsåret kan nog ses som ett av de märkligaste i föreningens historia. Eftersom så sas även om förfjol verkar ju något föränderligt vara i görningen. En vinter med nästan obefintlig tjäle gav en odramatisk snösmältning. Men en sen nattfrost natten mellan 5 och 6 juni ställde till med en hel del bekymmer.  Därpå följde mycket olika väder med långa regn-  respektive torkperioder.  En fuktig och sval första del av odlingssäsongen avlöstes av en mycket nederbördsfattig och varm andra del. Mördarsniglarna var till en början relativt få men antalet ökade sen dramatiskt.  Många odlare hade besvär med groning och omsådd behövdes i många fall. Försöken att odla årets demonstrationsväxter blev nog så besvärliga. Pumporna blev få och det gällde även gurkor. En annan prövning var att späda grödor ”bara försvann” på kort tid. Sniglar och snäckor var starkt misstänkta!

Färskpotatis av god kvalitet till midsommar lyckades dock vissa odlare med. Genom de utlandsfödda odlarna har en del ovanliga grödor kunnat beskådas på odlingsområdet.

Höstvädret var av mycket ovanligt slag. De första lite hårdare frostdagarna kom inte förrän i början av november! Möjligheterna att höstgräva var därför ovanligt utsträckta. Skörd av grödor som lyckats kunde ske långt in på hösten. Omslaget till vinterväder skedde sen mycket hastigt och innan nyåret kom snö – och försvann - i ett par omgångar.


Medlemstal

Föreningen har under året haft 31 betalande medlemmar. 4 nya medlemmar har tillkommit. En stor andel av nya odlare är personer från andra länder. 3 odlare har slutat under året och några odlare har minskat på antalet extralotter. Totalt brukades 43 lotter. Enkelt brukbara lotter har nu tagit slut och vi har därför fått en lottkö. Lotter som legat i träda kommer att behöva göras i ordning.


Medlemsavgifter 

Medlemsavgiften hölls oförändrad för såväl ordinarie lott (350 kr) som för extralott (150 kr). Den under 2011 införda depositionen om 100 kronor per medlem med koppling till klippning av gräset tillämpades även detta år. Medlem som utfört klippning, eller annat arbete av gemensamt värde, återfår depositionen.


Knivsta den 18 januari 2017

Styrelsen
Verksamhetsberättelse för 2015


Styrelsens sammansättning

Vid sammanträde den 4 februari 2015 konstituerade sig styrelsen enligt följande:

Ordförande: (vald av årsmötet) Torolf Lönnerholm

Vice ordförande: Birger Eriksson

Sekreterare och ansvarig för studieverksamhet: Gerd Persson

Kassör och ansvarig för dels uthyrning av lotter dels medlemsregister: Lave Persson

Styrelsesuppleant:Sara Nordén

Till firmatecknare utsågs kassören och ordföranden

På grund av Lave Perssons bortgång i maj beslutades vid styrelsemöte den 14 maj att Birger Eriksson skulle överta de uppgifter som Lave Persson skötte. Birger Eriksson utsågs därför till firmatecknare.


Övriga funktionärer

Valberedning: Harriet Swanberg

Revisorer: Torbjörn Thelander och Erik Ågren

Revisorssuppleant: Karin Ek


Lave Perssons bortgång

Lave gick bort den 10 maj efter en kortare tid på sjukhuset. Lave hade varit med i föreningen i drygt 30 år och skötte förutom sina styrelseuppdrag som kassör och lottansvarig en mängd praktiska sysslor knutet till odlingsverksamheten. Tomrummet efter Lave blev därför stort. Styrelsen vill framföra ett tack till alla medlemmar som hedrat hans minne bl.a. genom att hjälpa till med gemensamma uppgifter att sköta odlingsområdet.

Minnesord hölls av Harriet vid Laves begravning den 4 juni. Dränggråten bidrog med en blomsteruppsättning i S:t Stefanskyrkan.

Minnesord över Lave fanns infört i Upsala Nya Tidning den 9 juni 2015. Dessa minnesord finns även på föreningens hemsida.


Styrelsens arbete

Föreningens årsmöte hölls den 4 februari. Styrelsen har under året haft 10 protokollförda sammanträden. Pga Lave Perssons bortgång genomfördes vissa förändringar av styrelsen. Styrelsens engagemang i styrelser för regionen och förbundet har fortsatt att vara hög under året. Föreningen är representerad i Nordöstra regionen av Koloniträdgårdsförbundet genom dels Gerd Persson som ledamot i styrelsen dels Torolf Lönnerholm som studieansvarig och adjungerad i styrelsen samt som sammankallande i valberedningen. Gerd Person har dessutom varit ledamot i förbundsrådet för Koloniträdgårdsförbundet och representerat Dränggråten i föreningen Leader Upplandsbygd. Harriet Swanberg har varit revisorssuppleant i Nordöstra regionen av Koloniträdgårdsförbundet.


Skötsel av området

Föreningens medlemmar har i vanlig ordning svarat för gräsklippning av gångar och områden närmast brukade lotter. Karin Ek åtog sig att svara för samordning och förvaring och skötsel av gräsklipparna. För den större, obrukade delen av området har kommunen ansvarat för klippning vid ett tillfälle även detta år. Den rensning av dikena som överenskommits med kommunen har dock ännu inte utförts. I den östra delen av området - där besvär med stillastående vatten fanns -  har avrinningen förbättrats genom vissa diknings- och grusningsarbeten. Ett antal lotter som fungerat som lottpool för uthyrning har kontinuerligt ogräsrensats. Någon sådd på kulturogräslotten har inte skett under året,  men klätt och vallmo lyckades dock blomma i begränsad omfattning.


Förvaring av utrustning

Styrelsen fick i uppdrag av årsmötet att utreda frågan om redskapsbod. Kontakter har skett med kommunen för att undersöka möjligheterna att få uppföra en redskapsbod på odlingsområdet trots de starka restriktioner för byggande som finns i planbestämmelserna. I avvaktan på en långsiktig lösning beträffande förvaring av föreningens materiel har föreningen fått hjälp av Knivsta hembygdsgille med en tillfällig förvaringsplats.


Studiecirkel

Med start under våren och slutförd under hösten hölls en studiecirkel med temat ”Hur man odlar i lera utan besvär och mesta effektivitet”. Gerd Persson fungerade som ledare. Cirkeln har haft 6 deltagare och genomfört 5  möten  med ett avslutande besök på Rölunda gård, som framställer och marknadsför bl.a olika jordförbättrande material. Föreningen fick bidrag av Koloniträdgårdsförbundet för att genomföra cirkeln. En närmare beskrivning av innehållet i cirkeln finns på föreningens hemsida.


Dränggråtens dag

Dränggråtens dag arrangerades den 30 augusti. Öppet husarrangemanget var det 24:e i rad. Föreningen hade som vanligt beviljats ett bidrag från Koloniträdgårdsförbundet - vilket glädjande nog var något högre än närmast föregående år. Dränggråtens dag kunde genomföras i tjänligt sommarväder. Årets tema var ”Goda rötter”. Det bjöds på anrättningar av varierande slag, såsom soppa, sallad, paté och morotskaka. Recept på anrättningarna fanns tillgängliga. Föreningen hade som gästföreläsare bjudit in Sara Antell från Eda lägergårdsförening som berättade om Naturskolans verksamhet och andra nya spännande verksamheter i Knivsta. Antalet besökare var ca 40- 50 personer, vilket var ungefär som tidigare år. Ett drygt trettiotal gick de vuxnas tipsrunda och ett knappt tiotal barnrundan. Årets konstruktörer var Gerd Persson för de stora och Sara Nordén för de små. Att besökare uttryckte sin uppskattning av den goda stämningen och av de delikata bjudrätterna är numera en närmast självklar förväntan.


35-årsjubileum

Eftersom föreningen varit verksam under 35 år fanns planer att fira jubileet. Styrelsen fann dock lämpligt att jubileumsfirande får anstå till ett annat jubileumsår.Odlingsåret

Odlingsåret kan nog ses som ett av de märkligaste i föreningens historia. (Detta börjar nästan bli en standardkommentar i verksamhetsberättelsen.) En vinter med nästan obefintlig tjäle gav en odramatisk snösmältning. Därpå följde mycket olika väder med långa regn-  respektive torkperioder.  En fuktig och sval första del av odlingssäsongen avlöstes av en mycket nederbördsfattig och varm andra del. Massförekomst av mördarsniglar men även olika snäckor ställde också odlandet inför tuffa utmaningar. Många odlare hade besvär med groning och omsådd behövdes i många fall. En annan prövning var att späda grödor ”bara försvann” på kort tid. Sniglar och snäckor var starkt misstänkta!

Färskpotatis till midsommar var inte att tänka på. Men väderomslaget till värme medförde att potatisen växte till sig och blev av ypperlig kvalitet, men då gällde det att kapa blasten i god tid.

Skörd av grödor som lyckats kunde ske långt in på hösten. För liksom hösten året innan var det varmt och bara få kalla dygn innan nyår. Någon snö kom heller inte.


Medlemstal

Föreningen har under året haft 29 betalande medlemmar. 5 nya medlemmar har tillkommit. 4 odlare har slutat under året men några odlare har minskat på antalet extralotter. Totalt brukades 43 lotter.

 

Medlemsavgifter

Medlemsavgiften hölls oförändrad för såväl ordinarie lott (350 kr) som för extralott (150 kr). Den under 2011 införda depositionen om 100 kronor per medlem med koppling till klippning av gräset tillämpades även detta år. Medlem som utfört klippning, eller annat arbete av gemensamt värde, återfår depositionen


Knivsta den 13 januari 2016

StyrelsenVerksamhetsberättelse 2013

Styrelsens sammansättning

Vid sammanträde den 7 februari 2013 konstituerade sig styrelsen enligt följande:


Vice ordförande  och ansvarig för hemsidan: Harriet Swanberg

Ordförande: (vald av årsmötet) Torolf Lönnerholm

Sekreterare och ansvarig för studieverksamhet: Gerd Persson

Kassör och ansvarig för dels uthyrning av lotter dels medlemsregister: Lave Persson

Styrelsesuppleant: Birger Eriksson

Till firmatecknare utsågs kassören och ordföranden

Valberedning: Britt-Marie Öhrström

Övriga funktionärer

Revisorer är Torbjörn Thelander och Erik Ågren

Styrelsens arbete

Revisorssuppleant: Karin Ek

Styrelsen har under året haft 5 protokollförda sammanträden. Under året har styrelsen fortsatt att utveckla föreningens hemsida. Hemsidan har visat sig värdefull för värvning av nya medlemmar. Föreningen är representerad i Nordöstra regionen av Koloniträdgårdsförbundet genom Torolf Lönnerholm som studieansvarig och adjungerad i styrelsen samt som sammankallande i valberedningen. Gerd Persson har representerat Dränggråten i föreningen Leader Upplandsbygd.

Styrelsen och övriga medlemmar har svarat för gräsklippning av gångar och områden närmast brukade lotter. För den större obrukade delen av området har kommunen i vanlig ordning ansvarat för klippning vid ett tillfälle. Den rensning av dikena som överenskommits med kommunen har dock inte utförts.

Skötsel av området

Röjningen av träd- och buskvegetation som utfördes år 2012 gav upphov till ett kraftigt slyuppslag. En viss rensning gjordes i slyuppslaget närmast körvägen. Ett antal lotter som fungerat som lottpool för uthyrning har kontinuerligt ogräsrensats. Lotten med kulturogräsen gav klent resultat beroende på att fröskörden året innan regnade bort. och att åkervinda därigenom tog över.

Föreningen fick erbjudande att köpa en ”Friggebod” att användas som redskapsbod. Föreningen beräknade att kostnaderna för inköp , flytt, grundläggning  m.m. skulle uppgå till ca 10.000 kronor. Föreningen ansökte hos Koloniträdgårdsförbundet om  ett lån på den summan. Förbundet beviljade lånet men vi har inte utnyttjat det.

Redskapsbod

Till en början verkade det kunna gå behändigt men vid närmare kontroll från kommunens sida visade det sig att föreningen måste söka, dels byggnadslov dels om medgivande för avvikelse från plan pga. av de strikta plan- och byggbestämmelser som gäller för området.

Under våren genomfördes en studiecirkel om odling. Gerd Persson fungerade som ledare. Cirkeln hade 7 deltagare och genomförde 6 möten såväl inomhus som vid odlingslotterna. En närmare beskrivning av innehållet i cirkeln finns på föreningens hemsida.

Studiecirkel

Dränggråtens dag arrangerades den 25 augusti. Föreningen hade som vanligt beviljats ett generöst bidrag från Koloniträdgårdsförbundet genom Nordöstra regionen. Öppet husarrangemanget var det 22:a i rad.  Dränggråtens dag kunde denna gång genomföras i lugnt uppehållsväder. Tema för året var ätliga lökar. Många olika sorter odlades av föreningsmedlemmar. Under dagen bjöds på rödlökspaj, friterade lökringar, löksallader mm. Josefin Edling från Knivsta kommun berättade om planer och skötsel beträffande grönområden i kommunen. Glädjande var att antalet besökare var ca 50- 60 personer. Som vanligt fanns tipspromenader för vuxna och barn. Ett fyrtiotal gick tipsrundan för vuxna och ett knappt tiotal barnrundan. Årets konstruktörer var Lave Persson för de stora och Gerd Persson för de små. Flera besökare uttryckte sin uppskattning av den goda stämningen och av de delikata bjudrätterna.

Dränggråtens dag

Lördagen den 7 september firade Knivsta kommun 10- årsjubileum med en föreningsgemensam dag i och utanför kommunhuset. Framträdanden  hölls på en utomhusscen intill kommunhuset. Intresserade föreningar hade bemannat marknadsstånd på planen. Dränggråten bjöd på nässelpesto på kex  -  för många provsmakare en ny och mycket uppskattad upplevelse. Till dagen hade vi tryckt upp 200 ex av en informationsbroschyr om föreningen och vår verksamhet. Medlemsvärvningen ledde till att föreningen fick 1 ny medlem. Dessutom hade vi en viktgissningstävling på en squash (som vägde 6128 gram) Gissningarna var mycket spridda allt från 1,75 kg till 25 kg - detta trots att man fick provlyfta squashen. Vinnaren fick en kasse med 16 olika sorters giftfritt odlade grönsaker från vårt odlingsområde. Strömmen av besökare var trevligt jämn.

Kommunens 10-årsjubileum den 7 september

Eftersom tjälen även denna vinter var nästan obefintlig blev det en odramatisk snösmältning, då smältvattnet mestadels rann rakt ner i backen. En varm mars väckte förhoppningar om en tidig start på odlandet men då aprilvädret var kylslaget kom detta på skam. Torka var det som karakteriserade årets sommar. Vattning behövde ske vid ett flertal tillfällen för att det skulle växa bra. Problem med sniglar och övriga ovälkomna gäster upplevdes olika men de mängder som drabbade de södra delarna av Sverige hade vi inte. Potatis skördad i rätt tid blev av ypperlig kvalitet! Natten mellan den 27 och 28 augusti var det snubblande nära med första nattfrosten men först ett bra stycke in i oktober blev det kraftigare nattfrost. Senare hälften av december bjöd på ihållande mildväder och vid årsskiftet fanns ingen tjäle i backen. Dagen före julafton fanns fortfarande purjolök och persilja att skörda.  

Medlemstal

Odlingsåret

Föreningen har under året haft 26 betalande medlemmar. Under året har 4 nya medlemmar tillkommit. 3 odlare har sagt upp sina lotter. Totalt brukades 43 lotter.

Medlemsavgiften var under året 250 kronor för ordinarie lott och 150 kronor för extralott. Den under 2011 införda avgiften om 100 kronor per medlem med koppling till klippning av gräset tillämpades även detta år. Medlem som utfört klippning, eller annat arbete av gemensamt värde, återfår avgiften.

Medlemsavgifter

Knivsta den 8 januari 2014

Styrelsen

Verksamhetsberättelse 2012

Vid sammanträde den 3 februari 2012 konstituerade sig styrelsen enligt följande:

Styrelsens sammansättning

Vice ordförande: Harriet Swanberg

Ordförande: (vald av årsmötet) Torolf Lönnerholm

Sekreterare: Britt-Marie Öhrström

Styrelsesuppleant: Gerd Persson

Kassör och ansvarig för uthyrning och medlemsregister: Lave Persson

Till firmatecknare utsågs kassören och ordföranden

Övriga funktionärer

Valberedning Kjell Eriksson

Revisorer är Torbjörn Thelander och Erik Ågren

Revisorssuppleant Karin Ek

Styrelsen har under året haft 5 protokollförda sammanträden. Under året har styrelsen fortsatt att utveckla föreningens hemsida. Hemsidan har redan visat sig värdefull för värvning av nya medlemmar. Föreningen är representerad i styrelsen för Nordöstra regionen av Koloniträdgårdsförbundet genom Torolf Lönnerholm som studieansvarig och adjungerad i styrelsen och ingår dessutom i valberedningen. Föreningens valberedning, Kjell Eriksson, avled mycket hastigt under våren.

Styrelsens arbete

Styrelsen och övriga medlemmar har svarat för gräsklippning av gångar och områden närmast brukade lotter. För den större obrukade delen av området har kommunen i vanlig ordning ansvarat för klippning vid 2 tillfällen.

Skötsel av området

Under våren genomfördes en närmast brutal röjning i skogsområdena närmast odlingsområdet. Förutom en betydande utglesning av trädbeståndet avlägsnades alla buskar och snår. Flera aspar har ringbarkats för att avverkas om 3 år. De omgivande områdena har nu fått en parkliknande snarare än en skoglig karaktär. Bestånden av småfåglar verkade tydligt reducerat under sommaren. Vid flisning och borttransport av flisen - till värmeverket i Märsta- åstadkoms flera kraftiga hjulspår och vissa av vattenposterna kördes ned. Röjningspersonalen från Skogsstyrelsen förorenade området på ett otrevligt sätt och flisningspersonalen uppträdde mycket hånfullt.  I månadsskiftet augusti – september avverkades skogen på den södra delen av området söder om odlingsområdet. Genom avverkningarna kommer troligen vinden att bli mer märkbar i odlingsområdet och eventuellt leda till en snabbare upptorkning under våren och därigenom ge möjlighet att påbörja odlandet tidigare. Rensningen av dikena i enlighet med planerade åtgärder kommer enligt uppgift från kommunen att genomföras tidigast under 2013.

Ett antal lotter som fungerat som lottpool för uthyrning har kontinuerligt ogräsrensats. Flyttningen av odlingsplatsen med kulturogräs till en lott i områdets övre del visade sig mycket lyckosam och blomningen under försommaren av klätt, råg- och kornvallmo var prunkande. Även råglostan gick till. I början av juli gjordes närmast en totalrenovering av redskapslådan som bl.a. fick högre ben och en ny botten.

Dränggråtens dag arrangerades den 2 september. Föreningen hade beviljats ett mycket generöst bidrag från Nordöstra regionen. Därigenom kunde bl.a. nya tält köpas in varav ett var av vikmodell.  Öppet hus-arrangemanget var det 21:a i rad. Den närmaste tiden före dagen föll stora mängder regn (ca 120 mm) Men Dränggråtens dag kunde genomföras i uppehållsväder även om regnskyar var ett orosmoment. Tema för året var olika sorters betor: rödbetor, gulbetor, polkabetor och vitbetor samtliga odlade av föreningsmedlemmar Under dagen bjöds på rödbetssoppa (med smetana), vitbetssallad, gratinerade rödbetor (smaksatta med fetaost, honung och basilika) och chips av friterade polkabetor. Amelie Berger från Omställningsgruppen i Knivsta kåserade över ämnet: Är det viktigt med lokal odling? Marie Kvarnström presenterade Omställningsgruppens arbete. Glädjande var att antalet besökare var högre än någonsin ca 50- 60 personer. Som vanligt fanns tipspromenader för vuxna och barn. Ett fyrtiotal gick tipsrundan för vuxna och ett knappt tiotal barnrundan. Temat för barnrundan var fåglar. Årets konstruktörer var Torolf Lönnerholm för de stora och Britt-Marie Öhrström för de små. Flera besökare uttryckte sin uppskattning av den goda stämningen och av de delikata bjudrätterna. En bild och en kortare text om Dränggråtens dag var införd i tidningen Knivstabygden. På Knivstabygdens hemsida kunde man se ett mer omfattande bildmaterial.

Dränggråtens dag

Odlingsåret

Eftersom tjälen även denna vinter var nästan obefintlig blev det en odramatisk snösmältning då smältvattnet mestadels rann rakt ner i backen. En säregen varm mars väckte förhoppningar om en tidig vår men då aprilvädret var kylslaget kom detta på skam. Senare delen av maj var nederbördsfattig, vilket inte kunde sägas om en stor del av sommaren. Vattning behövde knappt göras alls. Problem med sniglar och övriga ovälkomna gäster upplevdes olika men de mängder som drabbade de södra delarna av Sverige hade vi inte. Under senare delen av sommaren föll mycket kraftiga regn som snabbt försämrade kvaliteten på vissa potatissorter. Men potatis skördad i rätt tid blev av ypperlig kvalitet! Natten mellan 27 och 28 augusti var det snubblande nära med första nattfrosten. Men först ett bra stycke in i oktober blev det kraftigare nattfrost.

Föreningen har under året haft 23 betalande medlemmar. Under året har 3 nya medlemmar tillkommit. 2 odlare har sagt upp sina lotter. Totalt brukades 40 lotter.

Medlemstal

Medlemsavgiften var under året 250 kronor för ordinarie lott och 150 kronor för extralott. Den under 2011 införda avgiften om 100 kronor per medlem med koppling till klippning av gräset tillämpades även detta år. Medlem som utfört klippning, eller annat arbete av gemensamt värde, återfår avgiften.

Medlemsavgifter

Knivsta den 14 januari 2013

Verksamhetsberättelse 2011

Styrelsen

Styrelsens sammansättning

Vid sammanträde den 3 februari 2011 konstituerade sig styrelsen enligt följande:

Ordförande: (vald av årsmötet) Torolf Lönnerholm

Vice ordförande: Harriet Swanberg

Sekreterare: Britt-Marie Öhrström

Kassör och ansvarig för uthyrning och medlemsregister: Lave Persson

Styrelsesuppleant: Gerd Persson

Till firmatecknare utsågs kassören och ordföranden

Valberedning Kjell Eriksson

Revisorer är Berit Solbreck och Erik Ågren

Övriga funktionärer

Revisorssuppleant Torbjörn Thelander

Styrelsen har under året haft 5 protokollförda sammanträden. Under året har styrelsen utvecklat en hemsida om föreningen. Hemsidan har redan visat sig värdefull för värning av nya medlemmar.

Styrelsens arbete

Föreningen är representerad genom dels Roland Sigvald som ledamot i styrelsen för Nordöstra regionen av Koloniträdgårdsförbundet dels Torolf Lönnerholm som studieansvarig och adjungerad i styrelsen.

Skötsel av området

Styrelsen och övriga medlemmar har svarat för gräsklippning av gångar och områden närmast brukade lotter. Ett nytt system för medlemmarnas medverkan i gräsklippning m.m. infördes under året. En ny gräsklippare har köpts in. Gräsklipparen blev snabbt populär då den har hjuldrivning som ger stor avverkningskapacitet. För den större obrukade delen av området har kommunen i vanlig ordning ansvarat för klippning.

Under vinterperioden röjdes området närmast dikena från sly och träd av kommunen. Materialet samlades i högar som låg i flera månader innan materialet flisades – under öronbedövande dån – och mellanlagrades vid infarten till området på Plommonvägen i ytterligare några månader innan det transporterades till slutstationen vid elljusspåret. Någon rensning av dikena i enlighet med planerade åtgärder i övrigt har dock ännu inte skett.

Ett antal lotter som fungerat som lottpool för uthyrning har kontinuerligt ogräsrensats. Odlingsplatsen med kulturogräs har flyttats till en lott i områdets övre del. Föreningens utrustning för bevattning krävde betydande underhåll och drog ovanligt stora kostnader orsakad av oaktsam hantering.

Dränggråtens dag arrangerades den 28 augusti. Det var 20:e året i rad.  Något mer uppmärksammat jubileumsfirande genomfördes dock inte pga svårheterna att få föredragshållare och demonstratörer till det preliminärt planerade programmet om humlor och bin. Kraftig blåst med intensiva vindbyar medförde att föreningens tält havererade. Men arrangemangen kunde ändå genomföras även om regnskyar var ett orosmoment.

Dränggråtens dag

Under dagen demonstrerades fritering av skivade rotgrönsaker såsom palsternacka, morot, rödbeta och potatis. Provsmakning skedde av dessa men även av syrade grönsaker bl.a. gurka. Möjlighet fanns att pröva på att köra eldriven skottkärra. Antalet besökare var något färre än föregående år, uppskattningsvis 43 personer.

Som vanligt fanns tipspromenader för vuxna och barn. Temat för barnrundan var djur och natur i barnvisor. Ett stencilerat häfte av visorna delades ut till alla deltagande barn. Årets konstruktörer var Lave Persson för de stora och Britt-Marie Öhrström för de små. Kaffe, saft och bakverk serverades till en låg kostnad.

Odlingsåret

Vintern hade likheter med den föregående men snötäcke och ihållande kyla varade ovanligt länge. Eftersom tjälen även denna vinter var nästan obefintlig blev det en odramatisk snösmältning då smältvattnet mestadels rann rakt ner i backen. Jorden redde sig snabbt och det var fördelaktigt att påbörja odlandet tidigt. Vattning krävdes snart för att få god tillväxt men i övrigt var omständigheterna gynnsamma för de flesta grödor.

Problem med sniglar och övriga ovälkomna gäster upplevde de flesta odlare som måttliga även om vattensorken dessvärre åter fanns inom området. Under senare delen av sommaren föll mycket kraftiga regn som snabbt försämrade kvaliteten på vissa potatissorter. Men potatis skördad i rätt tid blev av ypperlig kvalitet!  Hösten blev osedvanligt mild och de första frosttillfällena kom först i oktober. Flera sorters grönsaker gick att skörda i november månad. Någon strängare kyla eller snötäcke av varaktighet kunde inte noteras innan året gick till ända.

Föreningen har under året haft 21 betalande medlemmar. Under hösten har 4 nya medlemmar tillkommit. 4 odlare har sagt upp sina lotter. Totalt brukades 38 lotter.

Medlemstal

Medlemsavgiften var under året 250 kronor för ordinarie lott och 150 kronor för extralott. Under året infördes en avgift om 100 kronor per medlem med koppling till klippning av gräset. Medlem som utfört klippning, eller annat arbete av gemensamt värde, återfår avgiften.

Medlemsavgifter

Knivsta den 17 januari 2012

Styrelsen